⚠ کسی بر شریعت الله اعتراض نمی‌گیرد، مگر آنکه به درجه‌ی سفاهت رسیده است‌.

🔸 همچنانکه الله متعال می‌فرماید:
{سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [سورة البقرة:١٤٢]

🔸 یعنی: از میان مردم، سفیهان خواهند گفت: چه چیزی آنان را از قبله‌ای که بر آن بودند، برگرداند؟

⬅ نکته:
🔸 اعتراض بر شریعت الهی، سفاهت و سبک‌سری است.
🔹 اما مطالبه‌ی دلیل کتاب و سنت از کسی که در امور دین سخن می‌گوید، فقاهت و بینش درست دینی و امری مطلوب است.

🔸 بلکه فرق عالم با عالم‌نما در ذکر دلیل، روشن می‌شود.

•┈┈••✾••۰۰۰۰••✾••┈ ┈•
📱در نشر مفاهیم و معارف قرآن و سنت مشارکت بفرمایید و کانال تلگرام منهج را به دوستان و عزیزان خود معرفی کنید:
https://goo.gl/TYHIAx

ارسال شده از SM-N920Cs با استفاده از منهج